Již na základní a střední škole jsem býval označován jako tzv. „technický typ“. Nevím zda právem, neboť historie, literatura, hudba a divadlo zaujímají dodnes podstatnou část mých poměrně širokých zájmů (například asi 20 let jsem byl poloprofesinálním klavíristou a korepetitorem v jazzgymnastice), ale pravdou zůstává, že technické předměty jako matematika, fysika, deskriptivní geometrie apod. mi byly vždy bližší než například biologie či botanika. Přírodu, včetně našeho roztomilého psa, mám samozřejmě velmi rád, ale pavoukům a jiným podobným živočichům se prostě vyhýbám. Jsem schopen se neuvěřitelně zamazat při opravě automobilu nebo obráběcího stroje, ale podobnou činnost  s organickým materiálem bych snesl jen s největším sebezapřením. Proto jsem byl i na svůj původní veliký zájem o elektrotechniku a radiotechniku na střední škole patřičně hrdý a plánoval jsem v tomto oboru i své následující vysokoškolské studium.

   Komunisté však měli s naší rodinou jiné plány. V prosinci roku 1958 zavřeli mého tatínka pro údajné „rozvracení republiky“ a mně bylo ředitelem školy sděleno, že všechny vysoké školy v republice jsou pro mne „tabu“ a že mohu být rád, kdy mě nechají alespoň odmaturovat. Měl v tom plnou pravdu. Přes mou maturitu s vyznamenáním v červnu 1959 mě nevzali postupně na elektro ani strojní fakultu VUT v Brně, ani na VŠST Liberec a nakonec ani do učení na televizního mechanika v KOVOPODNIKu města Brna. Nezbývalo, než „jít do výroby“.

   Nastoupil jsem do ZETORu Brno, takto do Závodů na valivá ložiska a traktory (ZKL) v Brně – Líšni jako dělník v kalírně závodu do třísměnného, velmi těžkého a nečistého provozu. Pravděpodobně i tato okolnost ve mně vzbudila značný zájem o obráběcí stroje, na jejichž provoz ve vedlejší ozubárně a opravně závodu jsem shlížel s obdivem, neboť se mi zdál čistější a odbornější, než práce, kterou jsem byl nucen vykonávat a od které mě nechtěli v podniku uvolnit.

   S tím má souvislost jedna zajímavá příhoda: Jednou  mne vyhledal  nějaký pán, ukázalo se, že to byl technolog ze strojírny s tím, že se dozvěděl, že mám maturitu, abych šel s ním do kanceláře. Tam mne podrobil jakémusi, jak on říkal,  testu. Ukázal mi  ozubené kolečko o určitém průměru a dva kusy materiálu. Jeden byl menšího a jeden většího průměru než to kolečko a zeptal se mne, ze kterého materiálu bych předepsal výrobu toho kolečka. Připadalo mi to nesmyslné, přece bylo jasné, že bych potřeboval ten materiál o větším průměru, než bylo to kolečko, ale přesto jsem se ho zeptal, zda před výrobou nebude předcházet nějaká úprava toho tenčího materiálu, třeba nějaké rozkování, rozválcování či podobně. Řekl mi, že ne. Tedy jsem jednoznačně řekl, že bych použil ten silnější materiál. Ten pan technolog zajásal a pravil: „Tak vidíš, a mně sem dali takového moulu, který mi to předepisuje z toho tenčího materiálu. Já bych potřeboval někoho takového, jako jsi ty“ a šel se mnou na vedení podniku, „na hrad“, jak se tam říkalo. Ale kádrovačka úlisně řekla: „Pokud vím, tak by soudruh někdy rád dostal doporučení na vysokou školu a to by při technické práci v kanceláři nešlo“. Netušil jsem tehdy, jak byla její  „starostlivost“ falešná.

   A tak jsem zůstal u té těžké roboty, ale v 18-ti letech mi dovolili udělat si řidičský průkaz na „elkáru“ a když byl nějaký elkárista nemocný, nebo měl dovolenou, tak jsem mohl za něho zaskočit. Tak jsem se občas dostal i do ostatních provozů a když v roce 1960 začali v podniku instalovat speciální automatickou obráběcí linku OLIVETTI na převodové skříně ZETORů, nadchl jsem se pro tento obor zcela. V roce 1961 jsem v podniku dostal po dlouhých jednáních doporučení ke studiu na FS VUT v Brně a situace se mi zdála být poněkud příznivější. Vzal jsem si dovolenou a připravoval jsem se na přijímací pohovor. V té chvíli však zasáhl osobně předseda Celozávodního výboru KSČ ZKL Brno a člen Městského výboru KSČ Brno soudruh Foral tak, že moje již schválená a odeslaná přihláška ke studiu byla z FS VUT v Brně stažena (spolu se mnou ještě dalším dvěma podobným postižencům) a tím se mi stala cesta k vysokoškolskému studiu na dlouhou dobu opět  uzavřenou. Můj přirozený zájem o stroje a výrobu v ZKL byl zvláštním a kádrovým útvarem podniku charakterizován téměř jako špionážní činnost, čemuž měla v mém případě učinit přítrž pouze dvouletá základní vojenská služba, jako konečné řešení mé otázky.

   Počátek vojenské základní služby nebyl, tak jako ostatně pro většinu mých vrstevníků, nijak lehký  a příjemný, mně jej navíc patřičně „osladil“ jeden podplukovník m.j. tím, že mou předcházející profesi nedovolil označit ani jako „dělník“, ale pouze jako „pomocný dělník“. Doslovně se to odehrálo tak, že začal na mne řvát: „Jaký ty jsi dělník, ty jsi přece jen pomocný dělník!“ a já jsem mu na to opověděl: „A pak už je jen ten lumpenproletariát, že soudruhu podplukovníku? Já jsem se neodvážil tak vysoko pohledět!“. Uspokojilo mne pak pouze to, že jeho řev nabral ještě výrazněji na intenzitě. Byl však dále natolik nedůsledný, že mu unikla ta okolnost, že jsem při seznamování s bojovou technikou projevil zájem o jisté skříňové nákladní vozidlo TATRA 805, obsahující (mimo velmi příznivý interiér) pro mne zajímavé zařízení, k němuž hledali vhodné vojáky pro jeho obsluhu. Tak se stalo, že jsem v průběhu základní vojenské služby byl vyškolen jako obsluha, na svou dobu velmi moderního, elektronického analogového počítače, kteroužto odbornost jsem dokonale ocenil a využil vlastně až později a proto ony dva roky, strávené u této techniky, nepokládám za zcela ztracené a to už také proto, že jsem se tím částečně vymanil z politického vlivu brněnské komunistické mafie. Nezanedbatelným přínosem pro mne bylo i  rozšíření řidičského oprávnění  na nákladní vozidla. A tak, i když to zní podivuhodně, nepřipadal mi vojenský výcvik tak bezesmyslný, jakým byl pro mne odjakživa klasický tělocvik, ke kterému mne kupodivu na vojně nikdo nenutil. Míčové hry chodili hrát ve svém volnu jen ti, které to bavilo a nucený nácvik Spartakiády se naštěstí našemu ročníku vyhnul. Já jsem byl naopak schopen vydržet přespolní běhy, rychlé přesuny i v maskách, překonat dvoumetrovou bariéru i se samopalem na zádech, který mne při seskoku vždy praštil do zad, nebo podplížit se pod dráty a to tak, že jsem sice nebýval mezi prvními (spíše naopak), ale na splnění povinností to stačilo. To bylo zřejmě způsobeno tím, že jsem se od mládí věnoval jízdě na kole, pobytu v přírodě, táborničení, turistickým zápočtovým cestám a orientačním běhům. Někdy v 9.třídě jsem absolvoval kurs pomocného cvičitele turistiky, což jsem později bohatě využil, ale to je již jiná kapitola. Prostě mne bavilo něco v přírodě dokázat,  překonat a to mi pomohlo i v armádě, od které jsem nakonec dostal i kýžené doporučení na vysokou školu a po skončení této vojenské základní služby v roce 1963 jsem se konečně dostal na studium na strojní fakultě VUT v Brně, nepochybně též i proto, že politická situace byla v té době přece jen o něco příznivější, než v době třídně-politických prověrek koncem padesátých let.

   V průběhu mého vysokoškolského studia na strojní fakultě VUT v Brně, kterého jsem si díky prožitým zkušenostem dokázal velmi vážit, byla na FS VUT v Brně v roce 1965 zřízena Prof.Dr.Ing.J.Ondrou  katedra obráběcích a tvářecích strojů, takže jsem svůj oblíbený obor mohl studovat přímo zde. Absolvování základní vojenské služby mělo pro mne nesmírnou výhodu. Nemusel jsem totiž 4 roky chodit každý týden jeden den do vojenské přípravy jako ostatní studenti a tento čas jsem věnoval práci jako pomocná vědecká síla nejprve na katedře fyziky, později na zřízené katedře obráběcích a tvářecích strojů. Získal jsem tak jednak kontakt s vědeckou prací a přivydělal jsem si i nějakou tu korunu a po skončení studia v roce 1968 mně Prof.Ondra nabídl možnost pracovat v oboru automatizace obráběcích strojů na vědecko-pedagogickém pracovišti této katedry. Byla to doba intenzivního rozvoje číslicově řízených obráběcích strojů, na kterém jsem měl možnost se podílet, bohužel to byla též doba bezprostředně po sovětské okupaci Československa, kdy po zemřelém Prof.Ondrovi převzali katedru i pracoviště do rukou tvrdí normalizátoři z padesátých let. Neradi viděli mou aktivitu v odborné práci, zřízení a absolvování postgraduálního studia „Automatické řízení obráběcích strojů“ a jeho pokračování, následné úspěšné absolvování postgraduálního studia „Technické znalectví v oboru silničních nehod“ a pravděpodobně zneužili i toho, že můj tatínek podal v roce 1968 žádost o svou rehabilitaci. Přes řadu vyřešených úkolů, které by za normálních okolností bylo možno úspěšně publikovat i v zahraničí, včetně výsledků mé závěrečné práce postgraduálního studia  v r. 1972, mi bylo při prověrkách v r.1974 dáno ultimátum – odchod z fakulty. 

  Útok se mi podařilo jen stěží odrazit a to jednak díky  soudnímu zahlazení dnes již pro tatínka nezákonného rozsudku, jednak jejich vlastní zbraní, tj. důsledným odvoláním se na mé původní dělnické povolání. Připadá mi stylové, nazývat pracovně tuto jejich zbraň „řemdichem“, tj. tyčí s koulí na řetězu, kterou když útočník neumí správně ovládat, praští jej sama zezadu po hlavě [1]. Po roce dohadování mne totiž nakonec nechali, byť s nízkým platem, zákazem externí pedagogické činnosti a zahraničních služebních cest, ale přece jen na pokoji.

   Velikášská megalomanie normalizátorů vedla v roce 1976 k odtržení pracoviště od katedry a k ustavení mohutného celoškolského heterogenního výzkumného ústavu, katedra samotná pak vyšla z této delimitace sice materiálově silně poškozená, ale normalizátorský vliv byl na ní podstatně oslaben. Navíc byl v té době na naši katedru (která sídlila mimo rámec vlastní fakulty) odsunut normalizátorům nepohodlný vynikající vědec a pedagog pan Prof.Ing.Mojmír Prokop, DrSc. (tehdy ovšem ještě asistent a později docent), který se začal obklopovat kolektivem nadšenců pro tehdy začínající rozvoj robotiky. Jeho vědecká i občanská autorita byla tak velká, že přes obecnou politickou nepřízeň prosadil několik vědeckých aspirantur i pro nás, kolem se seskupivších nestraníků. Jako můj školitel mne od r.1977/78 podporoval v publikační činnosti zejména v oboru průmyslových robotů a manipulátorů, uvedl mne do pedagogické praxe a nasměroval k samostatné tvůrčí vědecké činnosti.

   V polovině sedmdesátých let se i přes informační bariéry začaly u nás objevovat první zprávy o rozvoji průmyslových robotů a manipulátorů. V květnu 1977 jsem absolvoval  týdenní kurs o robotice, kde jsem získal jednak cenné informace o této nové problematice a jednak navázal množství kontaktů s podobně orientovanými odborníky z celé republiky a získal i některé zahraniční reference. Společně s panem Prof.Ing.Mojmírem Prokopem, DrSc. jsme se pustili intenzivně do zavádění technické robotiky do výuky na naší katedře obráběcích a tvářecích strojů, která byla později přejmenována na katedru výrobních strojů a průmyslových robotů. Svou vědecko-výzkumnou i pedagogickou práci jsem v oboru robotiky rozvinul v sledujících směrech:

  1. Teorie kombinatorických algoritmů základních kinematických řetězců průmyslových robotů a její praktické využití;
  2. Vývoj, realizace a aplikace průmyslového robotu s krokovými motory čs.výroby PRKM-20;
  3. Koncové efektory průmyslových robotů a jejich adaptivita.

 

   Tato účast na v podstatě oficiálně podporovaném výzkumu a vývoji spolu s mým předcházejícím vítězstvím v „řemdichové“ bitvě s normalizátory mi možná pootevřela dvířka k profesnímu rozvoji. Teorii kombinatorických algoritmů základních kinematických řetězců průmyslových robotů a její praktické využití pokládám za své původní dílo, obhájené jako vědecká práce . Pozoruhodné na ní bezesporu je to, že ve své době předběhla praxi, která ji později potvrdila především výskytem nových průmyslových robotů, zejména typu SCARA. 

    Převratu v r.1989 se můj školitel a přítel Prof.Prokop bohužel nedožil. Zanechal mi však bohaté odborné dědictví a erudici a  tak, když se hledal vhodný kandidát na nového nestranického vedoucího Katedry výrobních strojů a průmyslových robotů, padla volba mých kolegů na mě. Katedru a později Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky jsem vedl a úspěšně rozvíjel 13 let  a po docentské  habilitaci jsem v roce 2002 dosáhl mety nejvyšší, tj. jmenování profesorem v oboru konstrukčního a procesního inženýrství přímo panem presidentem V.Havlem.

   Tímto značně zkráceným popisem průběhu mé původně velmi trnité cesty ke vzdělání a k vědecké práci v mé milované strojařině, v níž mi „obráběcí dílna voní asi stejně tak, jako ženám kadeřnictví a parfumerie“ bych chtěl ukázat, že se člověk nesmí vzdát a podlehnout žádným překážkám.

Poznámka [1]:

   Řemdich je odedávna spojován s Janem Žižkou a jeho kališníky. Je-li útočníkovi dopřáno pořádně se rozmáchnout, obránce nemá skoro žádnou šanci k odkrytí rány. Je to pěkná a praktická zbraň, a není to žádné párátko. Její hlavní nevýhodou je však to, že útočník musí mít dostatek prostoru k tomu, aby se mohl rozmáchnout. Je-li v nějaké malé, uzavřené místnůstce a potřebuje-li rozrazit dveře, řemdich mu k tomu nepomůže… Jinak je to ale výborná zbraň pro boje ve volném prostranství a zvláště pak pro boj z vozové hradby, či jiné vyvýšeniny…